normativa i marcatge CE UNE-EN 13241:2004 + A2:2017

Des de l’1 de novembre de 2019 és obligatori complir amb la norma per a totes les portes industrials, comercials i de garatge, i barreres, destinades a instal•lar-se en àrees accessibles a les persones.

Sap si al porta de la seva comunitat de veïns compleix tots els requisits que marca la normativa per a porta automàtiques comunitàries?

normativa-ue

Disposa la seva porta de garatge

de les exigències mínimes de seguretat?

Protecció davant l'impacte, aixafament, cisallament, arrossegament, cort o enganxament.

Riscos mecànics deguts al moviment de la porta.

Imagina la pressió que pot arribar a exercir una porta?

Els punts d’aixafament, cisallament i arrossegament creats pel moviment normal de la fulla de la porta han de ser evitats o protegits. S’han d’eliminar els punts d’impacte, aixafament, cisallat, arrossegament, cort, o enganxament en el seu ús normal, o bé s’han d’equipar amb dispositius de protecció ( motor amb limitador de força, foto-cèl•lules, bandes de seguretat, etc).

Existència de punts d’aixafament, tall, arrossegament o atrapament durant el funcionament de la porta.

UNE-EN 13241-1:2004 4.3.2 Protecció contra l’aixafament, cisallament i arrossegament.

 

puerta3
puerta4

Protecció davant la caiguda de la fulla de la porta de maniobra vertical.

Que passaria si a la seva porta se li trenqués una sirga o cable de fixació?

Les portes de moviment vertical han d’estar protegides contra caigudes per fallades d’un dels elements de suspensió o d’equilibrat. S’haurà de protegir la caiguda de la fulla de la porta o el moviment incontrolat de desequilibri, mitjançant la instal•lació d’un sistema anti-caiguda ( un fre- motor o electro-fre no es considera una protecció anti-caiguda).Les portes basculants, seccionals i tipus guillotina hauran de portar instal•lat un sistema perquè en cas de fallada en el sistema de suspensió, la fulla de la porta no pugui recórrer una distància superior a 30 cm.

Directiva 06/42/CE de Màquines Apt. UNE-EN 13241:4.2. Aspectes mecànics, de risc de pèrdua d’estabilitat.

IMPACTE

AIXECAMENT DE PERSONES

Portes de pas (portellons)

S’haurà d’eliminar el risc d’aixafament i d’impacte en la vora principal de la fulla de la porta mitjançant la instal•lació de dispositius sensibles de protecció, equips sensibles a la pressió o electro-sensibles, per exemple( bandes se seguretat, detectors de presència, etc..), que impedeixin durant el moviment de la porta, el contacte entre la fulla i les persona o objectes que envaeixin la seva zona de recorregut o limitin la força d’impacte.

Les portes de moviment vertical no han de poder aixecar a una persona de manera perillosa. La motorització amb la qual estigui esquiada la porta, no podrà elevar un pes de 40 kg ( si està instal•lada en un entorn industrial) o de 20kg ( si la porta està instal•lada en un entorn públic o residencial).

Directiva 06/42/CE de Màquines Apt. UNE-EN 13241:4.3. Maniobra motoritzada, riscos relacionats amb els elements mòbils.

En el cas que la porta disposi de porta gran per als vianants, haurà de disposar d’un sistema de seguretat el qual impedeixi l’obertura automàtica de la porta, si la porta gran per als vianants no està degudament tancat.

Directiva 06/42/ CE de Màquines Apt. UNE-EN 13241: 4.3. Maniobra motoritzada, risc relacionats amb elements mòbils.