Manteniment preventiu obligatori per a portes industrials i comercials. UNEIX 85635:2012

Com es detalla en la normativa UNEIX-85635:2012 és obligatòria realitzar un manteniment periòdic de les porta automàtiques, aquesta periodicitat serà funció de la mena de porta, freqüència d’ús, etc… segons les recomanacions del fabricant. És obligatori que aquest manteniment quedin registrat en el llibre de manteniment, havent d’estar a la disposició dels propietari i autoritats competents. Les portes de garatge, per imperatiu legal, estan obligades al seu manteniment amb professionals qualificats, tal com es desprèn del seu marc legislatiu bàsic, conformat pel CODI TÈCNIC de l’EDIFICACIÓ (CTE). Les portes, portes grans i barreres situades en zones accessibles a les persona i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tindran marcatge CE de conformitat amb la norma UNE-EN 13241-1:2004 + A2:2017 i la seva instal•lació, ús i manteniment es realitzaran conforme la norma UNE-EN 12635:2002 + A1:2009.

puerta5

¿Necessita un manteniment?

Posa't en contacte amb nosaltres